ការ​បង្រៀន​ភាសា​អេស្ប៉ាញ​ទៅ​ជា​ជន​អ​ន្ដោ​ប្រវេសន៍

Freerice: ស្រូវពាក្យ

25 ខែ​មករា, 2012 | គ្មាន​យោបល់

ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។.

ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ Freerice ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។, ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ 60 ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។!… ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។, ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។, ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ 10 ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។. ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។, ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។. ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។. ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។.

Juego de intercambio de palabras por arroz

ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។ ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។, យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​, យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​… យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​ “យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​” យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​. យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​, យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​! យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​! ថ្ងៃនេះយើងបានរកឃើញទំព័រចំនួនពីរដែលយើងចូលចិត្តច្រើន ហើយយើងចង់ចែករំលែកពួកគេ។.

យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​, យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​, យើង​ចង់​ឱ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​ផង​ដែរ​ព្រោះ​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ដូច​ជា​តន្ត្រី​អាហ្វ្រិក​និង​ភាសា​!


យោបល់

ទុក​ឱ្យ​សេចក្តី​អធិប្បាយ

 • Traduce មួយ


  កំណត់​ជា​ភាសា​លំនាំ​ដើម
   កែសម្រួល​ការ​បកប្រែ
  ដោយ Transposh - translation plugin for wordpress
 • ធនធាន​ខាង​ក្រៅ

  នៅ​ទីនេះ​អ្នក​នឹង​រក​ឃើញ​លំហាត់​គេហទំព័រ​ផ្សេង​ទៀត, វចនានុក្រម, កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ, ផតខាស់​និង​តំណ​ទៅ​កាន់​តំបន់​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​ជាក់​ស្តែ​ង​ដែល​នឹង​ជួយ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ទៅ​ថ្ងៃ. គ្រូ​បង្រៀន​នឹង​រក​ឃើញ​ការ​ជ្រើស​រើស​នៃ​ការ​កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ​តំណ​ទៅ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​និង​ទស្សនា​វ​ដ្តី​មួយ.
 • សំរាប់​និស្សិត

  អ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ក្នុង​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម.
 • Freerice